Tuyên truyền những nét văn hóa đẹp ứng xử trong gia đình
Đời Sống Văn Hóa

Tuyên truyền những nét văn hóa đẹp ứng xử trong gia đình

4 phút, 22 giây để đọc.

Phải nói rằng từ trước đến nay, việc nảy sinh những hiện tượng tiêu cực trong văn hóa ứng xử đã trở thành mối lo ngại của toàn xã hội. Để khắc phục càng nhanh càng tốt, cần có sự tham gia tích cực của toàn xã hội nhằm củng cố, thiết lập và phát triển môi trường văn hóa lành mạnh. Vì vậy, một vấn đề hết sức quan trọng đặt ra là giáo dục ứng xử văn hóa gia đình- “bệ phóng văn hóa” đưa con người vào xã hội …

Theo cách hiểu thông thường, văn hóa ứng xử là loại hành vi giao tiếp bảo đảm tính văn hóa cụ thể, trực tiếp trong các mối quan hệ của con người thể hiện qua thái độ, hành vi, cách dùng từ. Vì vậy, văn hóa là yếu tố duy nhất xác lập chuẩn mực hành vi, quy định phẩm chất của hành vi, đồng thời cũng là tiêu chuẩn để đánh giá hành vi.

Năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phát huy nét đẹp văn hóa ứng xử trong sinh hoạt gia đình, dòng họ và khu dân cư, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

Tuyên truyền nét đẹp văn hóa trong gia đình

Tuyên truyền nét đẹp văn hóa trong gia đình

Theo Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch). Tuyên truyền nét đẹp văn hóa và các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa. Trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Bảo đảm yêu cầu giáo dục và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng nếp sống văn hóa. Xây dựng lối sống, ứng xử văn minh trong gia đình, cộng đồng và mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Xây dựng và nhân rộng những mô hình điểm. Giảm bớt những hiện tượng phản cảm trong văn hóa ứng xử. Vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người Việt Nam hoàn thiện nhân cách. Ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội.

Cục văn hóa xây dựng phim phóng sự chủ đề văn hóa gia đình 2021

Trong năm 2021, Cục Văn hóa cơ sở sẽ xây dựng phim phóng sự tuyên truyền. Trên Kênh truyền hình với chủ đề “Nét đẹp văn hóa trong đời sống sinh hoạt của gia đình, dòng họ, thôn, bản ở khu dân cư”. Trong đó, giới thiệu những nét đẹp văn hóa trong đời sống sinh hoạt của gia đình; dòng họ, thôn bản ở khu dân cư. Như: lòng yêu nước, oyêu thương đùm bọc lẫn nhau; hiếu học, cần cù và sáng tạo trong lao động; sản xuất… đã được gia đình, dòng họ ở Việt Nam gìn giữ. Vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước.

Giới thiệu mô hình gia đình, dòng họ, thôn bản tiêu biểu tại một số địa phương. Đã tham gia tích cực các cuộc vận động, phong trào về mô hình xây dựng gia đình, dòng họ, thôn bản văn hóa… góp phần xây dựng đất nước phát triển bền vững. Giữ gìn được những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp. Giàu bản sắc văn hóa trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị.

Cục văn hóa xây dựng phim phóng sự chủ đề văn hóa gia đình 2021

Cục sẽ phối hợp với truyền thông

Bên cạnh đó, Cục sẽ phối hợp với các Báo in, Báo điện tử xây dựng chuyên đề tuyên truyền văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội gồm 6 chuyên đề. Văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Thực trạng và những vấn đề đặt ra. Văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Gìn giữ những nét đẹp truyền thống trong mỗi gia đình.

Văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Phê phán những hành vi phản cảm về văn hóa ứng xử. Văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Sức lan tỏa từ những câu chuyện tử tế. Văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Cần sự lên tiếng từ cộng đồng trước những hiện tượng thiếu chuẩn mực trong văn hóa ứng xử. Ý kiến các chuyên gia, nhà văn hóa về văn hóa ứng xử trong gia đình; cộng đồng và xã hội.

Cục Văn hóa cơ sở cũng xây dựng chuyên đề tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh. Trong lễ hội để tuyên truyền trên các báo theo các nội dung. Thực trạng việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội hiện nay. Đẩy lùi biến tướng trong thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Những chuyển biến trong nhận thức của người dân về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

Nguồn: baodantoc.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.